درباره ما

با توجه به سیاست های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حمایت از پروژه های دانش بنیان و استراتژیک در حوزه امنیت غذایی، پروژه "تأسیس اولین مزرعه نمونه تولید گوساله های ممتاز با خصوصیات برتر ژنتیکی با استفاده از تکنیک تولید آزمایشگاهی جنین" که از حدود 10 سال پیش فرآیند تثبیت دانش فنی و تجاری سازی آن توسط محققین این شرکت در کشور انجام شده است، هم اکنون با عنایت پروردگار متعال در دوران بلوغ خود قرار گرفته و نیازمند توجه ویژه جهت توسعه می باشد.

اساس این فناوری بدین گونه است که تعداد محدودی گوساله با خصوصیات برتر ژنتیکی از خارج از کشور وارد می گردد و پس از تولید جنین از این گاوهای برتر با استفاده از تکنیک تولید جنین (تولید 50 جنین از هر گاو ممتاز در سال)، جنین های حاصله در رحم گاوهای معمول موجود در کشور قرار گرفته و بدین ترتیب گوساله های ممتاز تکثیر شده و دیگر نیازی به واردات این گاوهای ارزشمند به کشور نیست.
** شایان ذکر است این فعالیت قبلا در بستر پژوهشگاه جهاد دانشگاهی ابن سینا انجام می شده است.

مزرعه سینا فناوران