خدمات ما

مشارکت در تولید گوساله

در این مدل همکاری، شرکت سینا فناوران ماندگار اقدام به انتقال جنین از نژادهای ممتاز مورد توافق طرفین به گاوهای گیرنده متعلق به دامدار نموده، لیکن پس از تولد گوساله ها و رسیدن به سن مطلوب، گوساله ها بین طرفین با درصد مورد توافق تقسیم می‌گردد.

پانسیون گاوهای ممتاز

شرکت سینا فناوران ماندگار با دارا بودن جایگاه‌های مجهز نگهداری دام، امکان پانسیون تعداد محدودی تلیسه ممتاز متعلق به دامداران (به شرط عاری بودن از برخی بیماری‌ها مانند IBR، BVD، BLV و …) را دارد. در این مدل، هزینه نگهداری تلیسه‌های ممتاز در طول مدت تولید جنین بر عهده شرکت بوده و جنین ها پس از تولید با تخفیف مناسب به دامدار ارائه خواهند شد.

آبستنی تضمینی

در حال حاضر در این شرکت امکان انتقال جنین‌های تولید شده در شرایط آزمایشگاهی (OPU/IVP) به گاوهای گیرنده وجود دارد. لازم به ذکر می‌باشد که میزان آبستنی در جنین‌های غیر منجمد (تازه)، حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد و در جنین‌های منجمد حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌باشد. از دیگر خدمات این شرکت، ایجاد آبستنی تضمینی در گاوهای گیرنده جنین، منطبق با استانداردهای شرکت می‌باشد.